Skip to main content

Zdravé rodiny znamenají zdravou komunitu

Vzdělávání v prevenci HIV, plánování rodiny, zajištění přístupu k čisté vodě. Naše zdravotní programy jsou zaměřené na celé komunity a jsou klíčové v boji proti chudobě.

Vakcíny pro všechny

Globální nerovnost v přístupu k lékům a zdravotní péči se v době pandemie covid-19 dále prohlubuje.  Zatímco vyspělé země již dokázaly zajistit přístup k vakcíně všem, kteří o ni stojí, v Africe je plně očkováno jen okolo 8 % lidí.  V některých nejchudších zemích jsou to dokonce jen 2 %. Většina světové populace před nemocí stále není chráněna. Zvyšuje se tak riziko výskytu nových variant a lidé dále zbytečně umírají.   

CHCI POMOCI

Sexuální a reprodukční zdraví

Podpora sexuálního, reprodukčního a mateřského zdraví je stavebním kamenem k dosažení rovnosti žen a mužů a snižování globální chudoby. Zvýšené investice, cílené programování a podpůrná opatření jsou zásadní k uspokojení potřeb reprodukčního zdraví milionů žen a mužů. CARE má za to, že přístup k těmto zdravotnickým službám je základním lidským právem.

CARE podporuje práva dívek a žen na bezpečný porod. Pracuje na snižování úmrtnosti těhotných, na zvyšování povědomí o plánovaném rodičovství a na odstranění diskriminace a násilí.CARE po celém světě přispívá ke zlepšení zdraví a blahobytu žen, dětí a rodin tím, že mění nespravedlivé sociální normy a nerovnoměrný přístup a posiluje postavení žen.

Ženy a dívky jsou během přírodních katastrof a nepokojů vystaveny zvýšenému riziku sexuálního násilí, nechtěných těhotenství a celkovému nedostatku kontroly nad svou životní situací. Dlouhodobé programy CARE týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví se zaměřují na plánování rodiny, předporodní péči, přístup ke službám a prevenci, detekci a léčbu sexuálně přenosných chorob.

Podvýživa

V roce 2018 bylo nedostatečně vyvinuté téměř jedno ze čtyř narozených dětí. 149 milionů dětí do 5 let a dalších více než 49 milionů trpělo jinými problémy. Nejméně 3,5 milionu dětí do 5 let umíralo na podvýživu každý rok. V mnoha regionech je na vzestupu špatná výživa. Podvýživa ovlivňuje všechny fáze života a může mít vliv na celé generace. U podvyživených matek je vyšší pravděpodobnost, že zemřou při porodu a že se jejich děti narodí s nízkou porodní hmotností. Chronicky podvyživené děti čelí celoživotním důsledkům nižšího duševního potenciálu, nižšího vzdělávání ve škole a nižšího celoživotního výdělku.

V zájmu řešení příčin podvýživy poskytuje CARE zranitelným rodinám potravinovou a výživovou podporu. Zabýváme se také základními příčinami chudoby, včetně nedostatečného přístupu k vlastnímu živobytí, čisté vodě a správné hygieně a nedostatku kontroly nad přírodními zdroji. Zaměřujeme se na zvyšování rovnosti mezi muži a ženami, protože zkušenosti ukazují, že podvýživu můžeme snížit, když jsou práva žen posíleny. Rovněž úzce spolupracujeme s vládami, abychom se ujistili, že se dlouhodobě zasazují za zlepšení situace.

HIV / AIDS

Více než 95 % lidí s diagnózou HIV pochází z rozvojových zemí. Lidé v chudých komunitách jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy kvůli dopadům chudoby – nedostatek znalostí, preventivních služeb, poradenství a testování, zároveň jsou nemocní vystaveni vysoké míře stigmatizace a diskriminace a trpí nedostatečným přístupem k léčbě a ARV (antiretrovirálním lékům).

Ženy jsou z důvodu nerovnosti ve srovnání s muži vystaveny vyššímu riziku infekce – to znamená, že často nemají možnost volby v rámci svého sexuálního a reprodukčního zdraví. Nakažené děti jsou více ohroženy dalšími nemocemi, velmi často trpí podvýživou, psychickým traumatem a mohou být trvale zneužívány.

Cílem programu CARE je předcházet této infekční nemoci vzděláváním dívek a chlapců v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Zajišťujeme dostatek jídla a pomáháme získat příjem lidem, kteří žijí s diagnózou HIV. Poskytujeme kondomy, dobrovolné poradenství, testování, prevenci a léčbu sexuálně přenosných nemocí. Usilujeme také o politické změny, které sníží diskriminaci, a naopak zlepší zdravotní podporu v oblasti sexuálně přenosných chorob. Sexuální pracovnice učíme chránit své zdraví před nemocí HIV a před násilím ze strany klientů, policie a dalších. Programy organizace CARE podporují i děti přímo ohrožené nemocí HIV. Jejich cílem je zabránit přenosu nemoci z matky na dítě.

Čistá voda

Mít přístup k čisté vodě a toaletám může mnohdy zachránit životy dětí a ženám zvýšit šanci uplatnit se a získat tak příjem zajišťující dostatek potravin pro celou rodinu. Práce organizace CARE není jen o vykopávání studní a stavbě latrín. V první řadě se snažíme změnit hygienické návyky v celých komunitách, jako například dodržování pravidelného mytí rukou.
Abychom docílili trvalých změn, spolupracujeme s vládou na hygienických a sanitačních opatřeních a na rozmístění zdrojů čisté vody.Pomáháme v kriticky ohrožených oblastech zajistit také výživu, vzdělávání a přípravu komunit na následky změn klimatu. Stejně jako v jiných oblastech pomoci, i zde se CARE soustřeďuje na ženy, protože především chudé ženy jsou vyloučeny z procesů rozhodování o přidělování vody a hospodaření s ní. CARE zajišťuje těmto ženám právo rozhodovat a zapojovat se do diskuzí týkajících se hygieny a hospodaření s vodou na lokální, obecní a státní úrovni.
Přístup k čisté vodě je zároveň prevencí mnoha onemocnění. Léčba a péče o nemocné členy rodiny jsou potom velmi časově náročné a ženy nemají mnoho možností vydělávat peníze na zajištění potravin.Díky dostatečné hygieně je pro dívky mnohem snazší dodržovat pravidelnou školní docházku.
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 177/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: