Skip to main content

Řešení nouzových událostí

Život v rozvojovém světě je často denním bojem o přežití. Takový boj se stává téměř nemožným, když udeří nějaká katastrofa. Povodně, zemětřesení, válka nebo nepokoje dokážou zničit život a veškerý majetek mrknutím oka. Je to život v neustálém ohrožení. V době krize a jejích následků jsou zvláště zranitelné ženy, děti a starší lidé. Například během hurikánů a povodní utrpí zranění nebo zemře výrazně více žen nežli mužů. A když se jídlo stává vzácností, ženy a dívky se k němu dostanou až jako poslední.Jejich potřeba najíst se je vnímána jako méně důležitá než u mužů a chlapců. Do roku 2030 chce CARE poskytnout společně se svými partnery pomoc celkem 200 milionům lidí z těch nejzranitelnějších a nejvyloučenějších komunit světa. Přečtěte si Vizi CARE 2030 s našimi hlavními cíli a prioritami zde.

Chci dát rychlý příspěvek

Práce bok po boku s lidmi zasaženými katastrofami

CARE během humanitárních krizí přichází na zasažené místo jako první a odchází až jako poslední. Reagujeme na aktuální mimořádné události a pomáháme lidem připravit se na ty nadcházející. Pomáháme lidem se z katastrof zotavit a připravit se na ně. Během katastrofy společně s ostatními mezinárodními a místními organizacemi a vládou pracujeme na tom, abychom poskytli bezprostřední pomoc zasaženým lidem, zejména ženám a dívkám. Každé řešení nouzové události je šité na míru potřebám zasažených lidí v dané situaci.  Soustředíme se na čtyři hlavní oblasti pomoci: zajištění dostatku potravin, střechy nad hlavou, čisté vody a dostatečného množství hygienických prostředků. Namísto toho, abychom zasaženým lidem pouze dováželi zboží nebo poskytovali služby, zapojujeme ženy a muže přímo do řešení dopadů nouzových událostí. Pracují s námi bok po boku jako dobrovolníci, pomáhají s dovážením nezbytných prostředků pro okamžitou záchranu, propagují povědomí o správných hygienických návycích nebo podporují své komunity, aby přiložily ruku k dílu a obnovily své živobytí. Kromě toho pracujeme také s komunitami a pomáháme jim připravit se na budoucí krize. Společně vyhodnocujeme rizika, zkoumáme měnící se vzorce počasí a zavádíme plány k evakuaci. Připravenost je klíčová: snižuje rizika a zmírňuje rozsah dopadu přírodních katastrof. Poté, co udeří katastrofa, následuje dlouhá cesta k zotavení. Naše práce je u konce tehdy, když dojde k návratu k původnímu živobytí a komunity jsou připraveny na budoucí krize.

Rovnost žen a mužů a mimořádné události

Když udeří katastrofa, často nejvíce trpí ženy a dívky. V průměru umírá více žen než mužů během katastrofy a krátce po ní. Ženy zachraňují své děti a samy umírají, protože častěji neumějí plavat a šplhat. Jsou ponechávány bez příbytku a jídla, bez zvláštní lékařské péče nebo ochrany proti nebezpečím, jako je obchod s lidmi. Těhotné ženy často čelí nebezpečným porodům v prostředí zdevastovaných klinik. V nechráněných uprchlických táborech může dívkám hrozit sexuální obtěžování nebo znásilnění. Poté, co krize zničí živobytí rodiny, může se prudce zvýšit podíl domácího násilí. V důsledku katastrof mají ženy obvykle méně finančních úspor, nižší stupeň vzdělání a méně sociálních vazeb než muži. CARE během humanitárních krizí zkoumá, jaké rozdíly existují v potřebách mužů a žen, a také, čím jsou ohroženi, aby dokázala lépe určit, jak v konkrétním případě reagovat. Hlídáme, aby ženy a dívky dostávaly stejné množství jídla a nouzových zásob, aby mohly obnovit svůj domov. Zvyšujeme povědomí o násilí vůči ženám a poskytujeme mateřskou zdravotnickou péči, abychom matky naučili dovednosti, které jsou potřeba k navrácení života svých rodin do původní podoby. Vytváříme komunitní místa, kde se ženy mohou setkávat a povídat si o svých problémech a pracujeme na tom, aby záchranné složky braly na vědomí potřeby žen. Jakmile si komunity začnou vytvářet odolnost vůči katastrofám, CARE zajišťuje, aby ženy nestály stranou, ale naopak naplnily svůj potenciál.

Ženy a katastrofy

Když udeří katastrofa, ženy a dívky často trpí nejvíce

Když udeří katastrofa, často nejvíce trpí ženy a dívky. V průměru umírá více žen než mužů během katastrofy a krátce po ní. Ženy zachraňují své děti a samy umírají, protože častěji neumějí plavat a šplhat.  Jsou ponechávány bez příbytku a jídla, bez zvláštní lékařské péče nebo ochrany proti nebezpečím, jako je obchod s lidmi. Těhotné ženy často čelí nebezpečným porodům v prostředí zdevastovaných klinik. V nechráněných uprchlických táborech může dívkám hrozit sexuální obtěžování nebo znásilnění. Poté, co krize zničí živobytí rodiny, může se prudce zvýšit podíl domácího násilí. V důsledku katastrof mají ženy obvykle méně finančních úspor, nižší stupeň vzdělání a méně sociálních vazeb než muži.

Poté, co následky krize zničí živobytí rodiny, může se dramaticky zvýšit podíl domácího násilí. Katastrofy mohou znemožnit dětem, a zejména dívkám, navštěvovat školu. Při práci s komunitami zasaženými přírodními katastrofami a válkami CARE pomáhá ženám a dívkám ke zdraví a k životu v bezpečí. CARE při dodávkách potravin a nouzových zásob klade zvláštní důraz na dívky a ženy. Zajišťujeme, aby dívky chodily do školy, zvyšujeme povědomí o násilí vůči ženám, poskytujeme zdravotní služby pro nastávající matky a učíme je dovednosti, které jsou potřeba k navrácení svých rodin do normálního života. Jakmile se komunity začnou vzpamatovávat, CARE zajišťuje, aby mohly ženy a dívky naplnit svůj potenciál.

Globální uprchlická krize

Nejhorší uprchlická krize v historii

Každou minutu je 24 lidí na celém světě nuceno opustit své domovy. To činí denně 34 000 lidí, kteří nechají vše ladem v naději, že naleznou bezpečí a světlejší budoucnost.

Na světě je dnes 70 milionů uprchlíků

 

Kdo je uprchlík?

Uprchlík je člověk, který byl nucen opustit svou zemi kvůli pronásledování, válce anebo násilí. Uprchlík má opodstatněný důvod ke strachu z pronásledování kvůli rase, náboženství, národnosti, politickým názorům anebo příslušnosti ke konkrétní sociální skupině. Často se vůbec nemohou vrátit domů nebo mají strach to udělat. Válečné a etnické, kmenové a náboženské násilí je hlavním důvodem, proč uprchlíci opouští své země.

Aktuálně téměř 5 milionů lidí uprchlo před válečnými konflikty v Sýrii a konec této krize je v nedohlednu.

Kdo je interně vysídlená osoba?

Interně vysídlená osoba (anglicky „internally displaced people – IDP“) je taková osoba, která byla nucena opustit svůj domov ze stejných důvodů jako uprchlík, ale ve své zemi zůstává a nepřekročila mezinárodní hranici. Na rozdíl od uprchlíků nejsou chráněni mezinárodním právem a mají omezené možnosti získat humanitární pomoc.

K takovým zemím patří například Jižní Súdán a Jemen, kde bylo vysídleno více než 2,5 milionu lidí kvůli přetrvávajícímu násilí.

Kdo je žadatel o azyl?

Když lidé uprchnou z vlastní země a hledají útočiště v jiné zemi, požádají o azyl – o právo být považován za uprchlíka a dostat právní ochranu a materiální pomoc. Žadatel o azyl musí prokázat, že jeho strach z pronásledování v jeho zemi je oprávněný.

Kdo je osoba bez státní příslušnosti?

Osoba bez státní příslušnosti není občanem žádné země. Člověk se může stát osobou bez státní příslušnosti z různých důvodů, státních, právních, technických nebo administrativních.

Kdo není legálně uznán jako uprchlík?

Lidé, kteří opustí svůj domov a překročí mezinárodní hranice kvůli přírodním katastrofám, klimatickým změnám nebo změnám životního prostředí, nejsou považováni za uprchlíky. Dále lidé, kteří opustí svůj domov a překročí mezinárodní hranice kvůli vážným situacím, jako je nedostatek potravin (včetně hladomoru), vody, vzdělání, zdravotní péče a živobytí, nejsou legálně uznáni jako uprchlíci. Spojené národy uvádějí: „Všechny tyto nově vznikající trendy představují obrovské výzvy pro mezinárodní humanitární komunitu. Hrozba pokračujícího masivního vysidlování je skutečná a svět musí být připraven se s tím vypořádat. S tímto vědomím již Spojené národy – a zejména UNHCR – zahájily revizi priorit, partnerství a metod práce při řešení nové dynamiky lidského vysidlování.”

Krize a dlouhodobá řešení

Od úlevy k dlouhodobému zotavení

  • Reagujeme na desítky katastrof ročně, skrze naše programy pomoci se dostáváme až k 12 milionů lidem.
  • Naše letité zkušenosti, rozrůstající se globální dosah a rozsáhlá síť partnerů nám umožňují komplexní přístup k humanitární pomoci.
  • V prvé řadě spolupracujeme s komunitami a připravujeme je tak na katastrofy a zmírnění jejich dopadu.
  • Poté tvoříme partnerství s místními skupinami za účelem poskytnutí okamžité pomoci při nouzovém stavu.
  • Nakonec pracujeme s přeživšími, obzvláště pak se ženami a dětmi a pomáháme jim k zotavení poté, co krize ustoupí.
  • V budoucnu je naším cílem vytvořit flexibilní humanitární přepěťový fond, abychom dokázali reagovat rychle a účinně najednou až na čtyři mimořádné rozsáhlé události, a zároveň řešit ty dlouhodobé.

Voda a hygienické zázemí

Sanitace a hygiena vody

Jeden ze šesti lidí po celém světě nemá přístup k čisté vodě. Za jediný den stráví více než 152 milionů žen a dívek sběrem vody. Čistá voda mění životy. Skutečně. Zvažte to: v některých rozvojových zemích si ženy a dívky každé ráno berou kbelík a jdou několik hodin, aby donesly vodu pro své domácnosti. Jejich čas na školu a na práci je tím pádem omezen. Místo toho, aby se učily číst a psát, dívky nesou břemeno obstarávání vody pro své rodiny. Jak by ale domácnost bez vody přežila?

Čistá voda – jasná budoucnost

Spolu s místními komunitami stavíme a udržujeme studny, vrty a latríny ve vesnicích. Děje se tak společným úsilím – CARE poskytuje školení a stavební materiály, zatímco komunity přispívají prací a platí za náklady na provoz a údržbu. Cílem projektu je snížit zdravotní rizika chorob souvisejících se zdrojem vody a zkrátit čas, po který ženy a dívky potřebují načerpat vodu ze vzdálených zdrojů. Díky ušetřenému času mohou vydělávat nebo chodit do školy.

Absence pitné vody, mýdla na mytí rukou a toalet ve školách dokáže být zvláště pro dospívající dívky nepříjemná a zahanbující. Zajišťujeme pitnou vodu, sanitační zařízení a propagaci správné hygieny, abychom přiměli dívky chodit do školy. Rodiny školíme v tématu adekvátní hygieny ke snížení rizika nemocí.

Z našeho pohledu jde posílení postavení žen ruku v ruce se zlepšením a spravedlivým řízením dodávek vody a sanitačních zařízení. CARE podporuje místní hospodaření s vodními zdroji a zapojuje také ženy, aby se na řízení podílely a samy přispěly svou pomocí.

Proč čistá voda? Mít přístup k čisté vodě a ke slušným toaletám zachraňuje životy dětem, ženám dává větší šanci vydělávat peníze a zajišťuje dostatečné zásobování potravin. Ale práce CARE není jen o vykopávání studní nebo stavění latrín. Úzce spolupracujeme se ženami, aby dokázaly vést své komunity v souladu se zpřísněním hygienických pravidel, jako je mytí rukou. Spolupracujeme s vládou ohledně politických opatření, řízení a přidělování zdrojů k trvalému zlepšení životních podmínek. CARE klade důraz na ženy ve veškeré své činnosti, co se týče vody. To proto, že chudé ženy jsou nespravedlivě vyloučené z rozhodování o přidělování vody a správy vodních zdrojů.

CARE ženám poskytuje stejnou rozhodovací pravomoc tím, že je zapojuje do diskusí o vodě a kanalizaci na místních, obecních a státních úrovních. Když ženy každý den nestráví hodiny taháním vody, mají více času na vydělávání peněz a na školu. Přístup k pitné vodě vede k tomu, že ženy tráví méně času péčí o členy rodiny, kteří by jinak onemocněli kvůli nezdravé vodě. Lepší hygiena také může přispět k tomu, aby dívka v období puberty chodila do školy, zřízením vhodného hygienického zázemí v prostorách budovy.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 177/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: