Skip to main content

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

V poštovní schránce mi přistál dopis od CARE a nevím, jak se tam dostal. Možná se Vám to stalo. Nemějte obavu, pokud máte dopis před sebou nebo jsme Vás kontaktovali jiným způsobem, můžete si snadno ověřit, jaká data o Vás uchováváme a jak jsme na Vás získali kontakt.

Pokud chcete znát podrobnosti ke zpracování Vašich údajů, nahlásit nám změnu ve svých osobních údajích, požádat o jejich odstranění z naší databáze nebo máte jakékoliv dotazy o našem zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím písemně nebo telefonicky na této adrese:

CARE Česká republika z.s.
V Tůních 1770/10
120 00 Praha 2

Tel.: 222 312 805 nebo 736 652 515
E-mail: care@care.cz

V průběhu několika dní Váš požadavek prověříme a zpracujeme.

 

1.   Základní pojmy

Osobní údaj je každá informace o fyzické osobě (subjektu údajů), na základě které lze fyzickou osobu identifikovat, případně informace kterou lze s určitou fyzickou osobou propojit.

Subjektem údajů je žijící fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají. Subjektem zákonné úpravy GDPR není právnická osoba, na firmy a společnosti se ustanovená GDPR nevztahují. GDPR nevztahuje svoji působnost ani na údaje o zesnulých osobách.

Správce a zpracovatel 
Správce a zpracovatel mohou být právnickými nebo fyzickými osobami.

Správce (v tomto případě CARE Česká republika z.s., IČO: 226 94 102, se sídlem V Tůních 1770/10, 120 00 Praha 2, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 18306 – dále jen CARE) je tím, v jehož „prospěch“ jsou osobní údaje zpracovány. Proto je správce za jejich zpracování vždy primárně odpovědný. Správce rozhoduje o účelu, způsobu, rozsahu a prostředcích, jakými budou osobní údaje zpracovávány.

Zpracovatel je oproti tomu osobou, která zpracování osobních úkonů provádí podle pokynů a ve prospěch správce (např. tiskárna, IT manažer apod.) Primárně odpovědným ve vztahu k subjektu údajů je vždy správce. Správce smluvně zavazuje své zpracovatele, aby osobní údaje využili pouze k jasně stanovenému účelu a aby nedošlo k jejich úniku a zneužití.

 

2.   Obecně

CARE zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, s účinností od 25. května 2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR).

 

3.   Jaké osobní údaje zpracováváme?

Mezi osobní údaje, se kterými pracujeme, patří Vaše:

 • Jméno
 • Adresa
 • E-mailová adresa (pokud je poskytnuta)
 • Telefonní číslo
 • Datum narození (pokud je poskytnuto)
 • IČO a DIČ
 • Číslo bankovního účtu (pokud bylo poskytnuto)
 • Údaje z komunikace
 • Výše a frekvence daru
 • Způsob platby Vašich darů

Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám však některé Vaše osobní údaje neposkytnete, může se stát, že nebudeme objektivně schopni zpracovat Váš dar a poskytnout Vám související služby (např. potvrzení o daru), nebo nebudeme schopni odpovědět na Vaše dotazy, nebudeme moci chránit a naplňovat naše oprávněné zájmy (např. zájem na rozšiřování naší dobročinné činnosti a provádění fundraisingu) nebo Vám nebudeme moct poskytnout některé naše služby nebo další vymoženosti (např. Vás informovat o novinkách souvisejících s naší činností).

 

4.   Jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno?

CARE používá osobní údaje pro následující účely:

 • Pro zpracování darů
 • Pro komunikaci s dárci
 • Pro účely telefundraisingu (tj. kontaktování dárců s cílem získat další dárcovský příspěvek)
 • Pro zaslání poděkování za dar
 • Pro vystavení potvrzení o daru uplatnitelném v daňovém přiznání pro odpočet
 • Pro informování o naší činnosti a jejích výsledcích
 • Pro vyřízení Vašich žádostí či dotazů
 • Pro získání zpětné vazby
 • Pro plnění povinností vyplývajících z platných právních norem

Bližší popis

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na základě nezbytnosti pro uzavření darovací smlouvy, komunikaci s Vámi, vystavení potvrzení o daru. V těchto případech zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k uzavření a splnění příslušné darovací smlouvy (tj. dobu nezbytnou ke zpracování Vašeho daru a splnění dalších smluvních povinností), související komunikaci s Vámi a následně po dobu 4 let.

V odůvodněných případech můžeme Vaše osobní údaje také zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu na rozvoji naší dobročinné činnosti a dalších aktivit, přímé propagace naší činnosti, poskytování Vám novinek o naší činnosti (našeho newsletteru), telefundraisingu (tj. kontaktování dárců s cílem získat další dárcovský příspěvek), nebo pro účely určení, výkonu a obhajoby právních nároků. Při zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu zásadně osobní údaje zpracováváme po dobu existence příslušného oprávněného zájmu. V některých případech může toto zpracování probíhat i po dobu 4 let ode dne získání Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zmůžeme rovněž pracovávat pro splnění našich povinností dle příslušných právních předpisů. V tomto případě budeme Vaše osobní údaje zpracovávat výlučně v rozsahu a po dobu stanovenou příslušným právním předpisem. Například pokud nám poskytnete finanční dar, je naší povinností tuto informaci uchovat deset let v našich účetních záznamech.

 

5.   Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s třetími stranami, které nám pomáhají zajistit výše uvedené účely, zejména komunikaci s dárci. Těmito třetími stranami jsou:

 • poskytovatelé služeb, pro které je nutné mít přístup k Vašim osobním údajům pro poskytování služeb (a to včetně poskytovatelů, kteří pro nás zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení pro účely tisku, informování dárců, ukládání a úpravu dat, poskytování IT a marketingových služeb a datové analytiky)
 • orgány veřejné správy
 • odborní poradci (účetní, auditoři, právníci apod.)

Tyto třetí strany se mohou nacházet na území České republiky a v dalších zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Znění platných zákonů o ochraně osobních údajů se v těchto zemích mohou lišit. Vstupujeme do smluvních vztahů výhradně se třetími stranami, u kterých jsme přesvědčeni, že dodržují odpovídající úroveň ochrany údajů s cílem chránit veškeré osobní údaje uchovávané v dané zemi a že tyto třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Seznam třetích stran spolupracujících s CARE Česká republika z.s. při zpracování osobních údajů:

 • Česká pošta, s.p.
 • MediaCall, s.r.o.
 • CRM pro neziskovky s.r.o.
 • Darujme.cz
 • Darujspravne.cz
 • Darcovskasms.cz
 • Mailchimp
 • Diakonická servisní agentura s.r.o.

Víc informací o případném zpracování Vašich osobních údajů shora uvedenými příjemci můžete nalézt v jejich informačních dokumentech o zpracování osobních údajů, které tyto příjemci typicky zveřejňují na svých webových stránkách.

 

6.   Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům 

Vaším právem je nás požádat o výpis Vašich osobních údajů, které uchováváme v databázi a získat popis, k jakým účelům byly použity. V případě, že zjistíte, že námi uchovávané údaje o Vás jsou nepřesné nebo že účel, za jakým byly získány, již není nezbytný, prosíme, kontaktujte nás. Dále máte následující práva:

 • Právo na omezení zpracování: pokud nás chcete dočasně přestat podporovat, zpochybníte správnost údajů (dokud neprovedeme opravu) nebo pokud vznesete námitku proti zpracování údajů (než stížnost prověříme).
 • Právo na vyřazení, či výmaz: máte také právo po nás vyžadovat, abychom Vaše osobní údaje vyřadili, nebo vymazali z databáze (to však neplatí v případech, kdy máme jiné právní odůvodnění pokračovat ve zpracovávání Vašich údajů nebo je jejich zpracovávání v našem oprávněném zájmu).
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud jste nám udělili Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat. Zde prosím mějte na paměti, že odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů provedeného před odvoláním souhlasu.
 • Právo vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu: Pokud vznesete proti našemu zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu námitku, Vaše osobní údaje nebudeme dál zpracovávat, ledaže prokážeme závažné oprávněné důvody pro toto zpracování, které budou převyšovat Vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud Vaše osobní údaje v příslušném případě budeme zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu (bez ohledu na shora uvedené), nebudeme Vaše osobní údaje takto dál zpracovávat.
 • Právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Právo vyžádat si přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování.
 • Právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás (jako správce) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů: V některých případech máte dále právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat, abychom tyto údaje předali jinému subjektu (správci).

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování (tj. rozhodování nebo profilování, které by prováděl stroj bez jakéhokoliv lidského zásahu).

 

7.   Kontakty

Kontaktovat nás můžete na adrese:

CARE Česká republika z.s.
V Tůních 1770/10
120 00 Praha 2

telefonicky: 222 312 805 nebo 736 652 515

nebo na e-mailu: care@care.cz

Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým bylo s Vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte nás a Vaše stížnost bude prošetřena.

Máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému úřadu (pro Českou republiku je tímto úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

 

8.   Změny v prohlášení

CARE si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení vzhledem k vývoji implementace a interpretace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

9.   Odběr novinek o CARE

Váš e-mail zpracováváme výhradně pro účely zasílání informačního a propagačního materiálu, a hodláme tak činit po dobu, po kterou budeme tento materiál vydávat. Váš e-mail nepředáváme jiným příjemcům s výjimkou smluvních partnerů, kteří nám zajišťují hromadnou rozesílku. V současné době jde o společnost Mailchimp.

Pokud nechcete informační materiál dále dostávat, můžete se z jeho odběru kdykoliv odhlásit v patičce newsletteru (e-mailové zprávy). V takovém případě Vaše údaje odstraníme z naší databáze.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 1770/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: