Skip to main content

Pomozte odkazem ve své závěti

Darujte prostřednictvím své závěti trvalý odkaz těm nejpotřebnějším.  

Jakákoliv částka, kterou na práci CARE věnujete, zajistí výživu, pitnou vodu, zdravotní péči, okamžitou humanitární pomoc, soběstačnost a vzdělání pro lidi, kteří tuto pomoc potřebují nejvíce. Pro lidi zasažené přírodními katastrofami, válkami a extrémní chudobou.

Z daru na dobročinné účely se neplatí žádná daň.

Odkázat majetek nebo část, pro kterou se rozhodnete, je možné několika způsoby:

1. prostřednictvím závěti

Závěť

Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část – přesně vyjádříte, kdo dědí jednotlivé části Vašeho majetku, a to včetně případných dluhů. Každá závěť musí být sepsána písemně a splňovat některé další náležitosti podle toho, jaký typ závěti zvolíte. Každou závěť je možné zrušit jejím zničením, odvoláním či sepsáním nové závěti.

Sepsání závěti je relativně jednoduchý úkon a můžete ho udělat sami, nebo s těmi, kterým důvěřujete. Závěť sepsaná společně s notářem Vám však zaručí, že budou splněny všechny zákonné podmínky a že zvolíte nejvhodnější způsob, jak dědictví odkázat. Notář Vám také zanese závěť do Evidence právních jednání pro případ smrti, takže nehrozí, že by se o ní při projednávání dědictví nevědělo.

Závěť vlastní rukou bez svědků:

Stačí, když závěť napíšete vlastní rukou. Můžete ji uložit doma, u osoby, které důvěřujete, či předat do úschovy notářovi, který ji za poplatek 1100 Kč + DPH zaeviduje, aby se na ni při projednávání dědictví nezapomnělo, či neobsahovala formální chyby, které by mohly zkomplikovat její platnost.

Závěť za účasti svědků:

Závěť můžete sepsat za účasti dvou svědků. Tato závět pak nemusí být sepsána vlastní rukou, stačí jen Váš podpis. Každý svědek se v ní musí také podepsat, uvést svou adresu bydliště a své datum narození. Svědek ale nemůže dosvědčit pasáž, ve které dostává část majetku přímo on sám.

Přesné znění podmínek pro svědky závěti naleznete v ustanovení § 1539 – § 1541 nového občanského zákoníku. Stejně jako u vlastnoruční závěti, i zde se doporučuje dát závěť notářovi do úschovy.

2. prostřednictvím dědické smlouvy

Dědická smlouva

Dědickou smlouvu je možné uzavřít vzájemnou dohodou předem společně s dědicem na celý či část majetku. Na rozdíl od závěti není možné dědickou smlouvu později jednostranně odvolat nebo měnit, můžete tak činit jen dohodou s dědicem. Je proto třeba si uzavření dědické smlouvy dobře rozmyslet!

Dědická smlouva se uzavírá za přítomnosti notáře, který ji poté zanese do Evidence právních jednání pro případ smrti. Poplatek za tyto notářské služby se pohybuje od 0,05 % do 2 % hodnoty majetku, který je předmětem dědické smlouvy.

3. prostřednictvím odkazu

Odkaz

Odkazem nařizujete konkrétnímu dědicovi, aby dal část zděděného majetku někomu jinému – může se jednat o peníze, věci, spoření, nemovitost apod.

Lidé využívají formu odkazu, pokud chtějí odkázat někomu jen menší dar (například několik tisíc korun), odkázat jen jednu konkrétní věc (například obraz), jejíž hodnota by neměla činit většinu dědictví. Odkázaná věc se nenabývá přímo, ale musí ji předat sám dědic. To snižuje jistotu, že odkaz bude skutečně splněn.

Na rozdíl od dědiců, kteří nabývají spolu s dědictvím i případné dluhy, ten, kdo dostane dar odkazem, není odpovědný za žádné dluhy z dědictví.

Odkaz je možné zřídit v závěti i v dědické smlouvě. I zde platí, že nejjistější způsob uzavření odkazu je za přítomnosti notáře.

Chci podpořit CARE prostřednictvím závěti.

Jak to udělat?

Záleží jen na Vás, jaký způsob z výše popsaných možností si vyberete. V každém případě doporučujeme konzultaci s notářem.

Údaje pro jednoznačné určení naší organizace jsou následující:

CARE Česká republika z.s.
zapsaný u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 18306/MSPH.
Sídlo: Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2
IČ: 22694102

Často kladené otázky

?

1. Co lze odkázat? Musím odkazovat celý svůj majetek?

  • Samozřejmě že nemusíte. Odkázat můžete celý svůj majetek nebo jen jeho část. A to jakoukoli. Záleží jen na Vašem rozhodnutí. Odkázat lze peníze i jakýkoli jiný nemovitý majetek, předmět (auto, umělecká díla, knížky, autorská práva, spoření, životní pojištění, byt, dům, pozemek apod.).
  • Z daru na dobročinné účely se neplatí žádná daň.

2. Kdo  po mně dědí, pokud závěť nesepíšu?

  • Pokud závěť nesepíšete, dědí podle nového občanského zákoníku dědicové, kteří jsou rozděleni do šesti dědických tříd. První třídu tvoří nejbližší rodina (děti a manžel/ka). Není možné ze závěti vynechat takzvané neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale tito musí dostat jejich povinný díl: nezletilí potomci alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilí alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte.

3. Mohu sepsat závěť společně s manželem/manželkou? Pozor – NE!

  • Společná závěť více lidí je neplatná. Musí tak učinit každý zvlášť.

4. Mohu odkazovat majetek, který patří do společného jmění manželů?

  • Pokud máte manžela/manželku, získává Váš partner automaticky polovinu majetku ze společného jmění manželů. Teprve poté se dědí část majetku, která náležela jen Vám – zůstaviteli.

5. Kolik stojí sepsání závěti u notáře?

  • O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800 Kč bez DPH.
  • V evidenci může notář zaevidovat i závěť, která nebyla sepsána přímo s ním. Za její úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100 Kč bez DPH.

6. S vyhledáním notáře v místě Vašeho bydliště Vám může pomoci například internet nebo Notářská komora ČR (Apolinářská 12/442, tel. 224 921 258).

7. Mohu změnit napsanou závěť?

  • Ano, svou závěť můžete kdykoli změnit, odvolat či zrušit sepsáním nové závěti.

8. Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíšu závěť?

  • Dědictví připadá státu jako tzv. odúmrť.

Společně díky vašim darům pomáháme během vašeho života, váš odkaz může pomáhat i po něm. Vaši důvěru nezklameme.

Katarína Klamková
ředitelka

CARE Česká republika
Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2
e-mail: katarina.klamkova@care.cz
telefon: +420 608 820 637

Uvažujete-li o tom, že do své závěti zahrnete odkaz organizaci CARE, kontaktujte nás prosím. Rádi s Vámi probereme podrobnosti a zodpovíme veškeré dotazy týkající se daru ze závěti. V případě potřeby Vám můžeme zprostředkovat i sepsání závěti zdarma u renomované právní firmy.

CARE ČR je členem koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje hlavní české neziskové organizace a o možnosti pomoci formou odkazu v závěti informuje v kampani Závěť pomáhá.

Věděli jste že měsíc od 13. září do 13. října je mezinárodním měsícem závětí?

V zahraničí je odkaz častou a velmi významnou součástí podpory dobročinné práce.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 1770/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: