Skip to main content

Soběstačnost žen a dívek

Většina z 1,2 bilionu lidí na celém světě, kteří žijí v chudobě, jsou ženy a dívky. Jsou jim odepřena základní lidská práva, mají omezený přístup ke zdravotní péči, ke vzdělání a k možnosti výdělku. Často je jim také odepřena příležitost vyjádřit se k vlastní budoucnosti. Když rodiny strádají nedostatkem úrody, dívky se často k jídlu dostanou až jako poslední, a naopak jako prvním je jim upřena možnost navštěvovat školu. Ženám je dále často odepřeno právo vlastnit půdu, kterou obdělávaly po celý svůj život.

Ženy a dívky nejsou jen obrazem chudoby, jsou i klíčem k vyřešení tohoto problému. Když jsou ženy zdravé, jsou zdravé i jejich děti a rodiny. Za každý rok, který dívka stráví ve škole, se zvedne příjem její rodiny o 20 %. Když mají ženy svůj vlastní příjem, investují jej do svých dětí a rodin a tím vytvářejí lepší životní podmínky pro další generace.

Adekvátního postavení žen však lze dosáhnout jen tehdy, když se do procesu zapojí i muži a chlapci. Je potřeba, aby si uvědomili, že posílení postavení jejich žen, sester nebo matek bude prospívat celé rodině. Podpora rovnosti žen a mužů je jedním ze sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Pro organizaci CARE je posílení postavení žen klíčem k odstranění chudoby v celé společnosti.

CHCI POMOCI

Důstojné pracovní podmínky

Ženy chtějí samostatně vydělávat,  ale doma i na pracovišti narážejí na mnohé překážky.

Nerovné pracovní podmínky, společenská situace v rodině i uvnitř komunit, dlouhé a složité dojíždění do práce – všechny tyto faktory mohou zapříčinit ztrátu zaměstnání či snížení platů.Organizace CARE pracuje po celém světě a zajišťuje ženám přístup k důstojné práci, od domácích pracovnic až po ty, které jsou zaměstnané v oděvním průmyslu.Více o snaze zajistit ženám rovné důstojné pracovní podmínky se můžete dočíst zde.

Ekonomické posilování žen

Posilujeme schopnost žen postavit se na vlastní nohy

CARE definuje ekonomické posilování postavení žen jako proces, jímž ženy zvyšují své právo na ekonomické zdroje a moc rozhodovat ve prospěch sebe samých, svých rodin a komunit.Investice do posílení ekonomického postavení žen nabízí řešení ke snižování chudoby a zajištění rovnosti mezi muži a ženami.

CARE usiluje o to, aby chudé ženy měly přístup k celé řadě potřebných a cenově dostupných finančních služeb, které jsou nutné pro přizpůsobení se přicházejícím změnám a pro naplnění jejich hospodářského a sociálního potenciálu. Umožňujeme ženám budovat lepší živobytí, vydělávat více peněz a vytvářet firmy, které poskytují pracovní místa a podporují místní hospodářství. S lepším finančním zajištěním se zlepšují také další oblasti života žen: mohou si dovolit zdravotní péči, koupit oblečení pro své děti a s větší pravděpodobností budou hrát vedoucí roli ve svých komunitách.

Asi 2 miliardy chudých lidí na celém světě jsou sociálně vyloučeny, ženy a dívky pak tvoří většinu nejchudších lidí na světě. Ženy nadále vydělávají v průměru jen 60 až 75 % toho, co muži. Zákony v mnoha zemích omezují ekonomické příležitosti žen, určují typy pracovních míst, které mohou ženy vykonávat nebo dávají manželům právo zabránit jejich manželkám v nástupu do zaměstnání. Ženy nesou nepřiměřenou odpovědnost za neplacenou práci v domácnosti:

  • věnují jí o 1 až 3 hodiny více než muži;
  • 2x až 10x více času péči o děti, starší osoby a nemocné
  • a o 1 až 4 hodiny méně jim zbývá na vydělávání peněz

Znevýhodnění a diskriminace, kterým čelí ženy a dívky, výrazně omezují jejich schopnost dostat se z kruhu chudoby. V důsledku toho ženy častěji pracují na neformálních pracovních pozicích s nízkými mzdami a s nerovnými pracovními podmínkami a mají omezený přístup k cenově dostupným a kvalitním finančním produktům a službám (například spořící účet nebo malá půjčka). Pouze 37 % žen v chudých zemích má přístup k základním finančním službám. CARE zaměřuje své úsilí na čtyři okruhy – finanční inkluze, podnikání, důstojná práce a hodnotové řetězce podporující finanční inkluzi žen. Zvláštní pozornost věnuje také pomoci lidem obnovit jejich živobytí po přírodních katastrofách a humanitárních krizích.

Sexuální a reprodukční zdraví

Špatný zdravotní stav a chudoba jdou často ruku v ruce. Proto CARE za snížení chudoby zasazuje tím, že pomáhá ke zdraví milionům nejchudších lidí na světě, zejména pak ženám a dívkám. V mnoha chudých zemích se ženám nedaří žít plnohodnotný a zdravý život. CARE ženám poskytuje přístup ke zdravotnickým službám, informace k reprodukčnímu zdraví, prevenci HIV a mateřské péči a tím zlepšuje jejich celkový zdraovtní stav.

Do konce roku 2020 pomůžeme 100 milionům žen a dívek k naplnění jejich práv na sexuální, reprodukční a mateřské zdraví a život bez násilí.

Přečtěte si naše shrnutí programové strategie pro rok 2020 o sexuálním, reprodukčním a mateřském zdraví zde.

Sexuální a reprodukční zdraví

Podpora sexuálního, reprodukčního a mateřského zdraví je stavebním kamenem k dosažení rovnosti žen a mužů a snižování globální chudoby. Zvýšené investice, cílené programování a podpůrná opatření jsou zásadní k uspokojení potřeb reprodukčního zdraví milionů žen a mužů. CARE má za to, že přístup k těmto zdravotnickým službám je základním lidským právem.

CARE podporuje práva dívek a žen na bezpečný porod. Pracuje na snižování úmrtnosti těhotných, na zvyšování povědomí o plánovaném rodičovství a na odstranění diskriminace a násilí.CARE po celém světě přispívá ke zlepšení zdraví a blahobytu žen, dětí a rodin tím, že mění nespravedlivé sociální normy a nerovnoměrný přístup a posiluje postavení žen.

Ženy a dívky jsou během přírodních katastrof a nepokojů vystaveny zvýšenému riziku sexuálního násilí, nechtěných těhotenství a celkovému nedostatku kontroly nad svou životní situací. Dlouhodobé programy CARE týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví se zaměřují na plánování rodiny, předporodní péči, přístup ke službám a prevenci, detekci a léčbu sexuálně přenosných chorob.

Zdraví během těhotenství

Chcete pomoci komunitě dostat se z chudoby? Začněte nejprve s matkami. Těhotenství a porod by neměly být hazardem: Každé dvě minuty zemře někde ve světě žena v důsledku komplikací během těhotenství a porodu. V subsaharské Africe zemře během porodu každá šestnáctá žena. Většině těchto úmrtí lze zabránit, pokud mají ženy přístup k předporodní péči a podpoře, ke školeným porodním asistentkám, zdravotním ošetřením v případě komplikací a dobře vybaveným zdravotnickým klinikám a nemocnicím.

CARE věří, že realizace “práva na zdraví” nelze dosáhnout pouze přímou pomocí; rozsáhlé a udržitelné změny vyžadují řešení základních a systémových faktorů, včetně genderové nerovnosti, politických překážek a mocenské nerovnováhy. CARE pracuje s lídry komunit, ženami a zdravotnickými pracovníky a zajišťuje, aby porozuměli situaci a zabývali se důvody vysoké úmrtnosti matek.

Zdraví dětí

Každé dítě si zaslouží žít ve zdraví a bezpečí. Nicméně 19 000 dětí mladších pěti let denně umírá a více než 7 milionů dětí zemře předtím, než se dožijí pěti let. Téměř každému z těchto úmrtí lze zabránit. CARE pomáhá těm nejchudším komunitám tím, že jim dodává nutriční výživu, očkování pro děti ohrožené ozbrojenými konflikty a katastrofami a poskytuje léčbu nemocí, jako je malárie, tuberkulóza a obrna. Dále investuje do tolik potřebných základních věcí, jako jsou adekvátní výživa a kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci, aby pomohla dětem přežít.

HIV/AIDS

Více než 95 % lidí s HIV pochází z rozvojových zemí. Lidé z chudých komunit jsou vystaveni zvýšenému riziku v důsledku dopadů chudoby, jako jsou například nedostatek znalostí a povědomí o nemoci, preventivních a poradenských služeb a testování, nedostatečný přístup k léčbě a ARV (antiretrovirové léky), vysoká míra diskriminace a stigmatizace nemocných.

Kvůli nerovnostem jsou ženy vystaveny vyššímu riziku nákazy než muži. Cílem CARE je zabránit šíření onemocnění vzděláváním dívek a chlapců v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. CARE pomáhá lidem žijícím s HIV získat ekonomickou soběstačnost prostřednictvím školení a finanční podpory domácností. Usiluje o změnu politiky ke snížení diskriminace a zlepšení podpory zdraví. Pomáhá pracovníkům v sexuálních službách, aby se mohli chránit před HIV infekcí a před násilnou diskriminací ze strany klientů, policie a dalších. Programy CARE také podporují ochranu zdraví dětí ohrožených HIV.

Spořící kooperativy

Vzdálené vesnice a početné slumy v Africe bývaly posledními místy, kde se zavedlo poskytování mikrofinancování nejchudším lidem světa. Tradiční bankovnictví neproniklo do většiny částí Afriky a mikrofinancování v Africe se dostalo jen k málu z těch, kteří ho potřebovali.

Roku 1991 však v chudé vesnici v jižní Nigérii CARE objevila způsob, jak využít tradiční praxi skupinových úspor a vytvořit tak udržitelný systém domácího mikrofinancování. Od té doby jsme pomohli založit více než 370 000 skupin komunitních spořicích kooperativ neboli Village Savings and Loans (VSLA) v 51 státech, které jsou vedeny ženami a slouží téměř 7,6 milionu členů. Naším plánem je do roku 2030 oslovit 50 milionů lidí.

VSLA je postaveno výhradně na členských úsporách a úrocích z půjček; od CARE nedostává žádné přímé kapitálové investice. Jeho členové ale získávají rok intenzivního školení v oblastech skupinové dynamiky a správy a řízení peněz. Tato školení skupinám umožňují nalézt cestu k soběstačnosti, rozvoji, a dokonce i k založení a školení jiných skupin.

Přístup VSLA má jedinečné funkce, díky kterým je výkonným nástrojem jak pro rozšíření finanční inkluze, tak pro ekonomický rozvoj:

  • Je jednoduchý a snadno pochopitelný pro negramotné členy
  • Podporuje skupinovou solidaritu a učení a vytváří prostředek k řešení problémů s rozvojem komunity
  • Nespoléhá se na žádnou finanční pomoc z vnějších zdrojů
  • Nevyžaduje žádnou fyzickou infrastrukturu

CARE zjistila, že VSLA uspokojuje potřeby úspor a úvěrů komunitám na chvostu světového ekonomického žebříčku. Vytváří platformu, díky níž chudí mohou získat sofistikovanější finanční služby, které nevyhnutelně potřebují. Dalším krokem je tedy propojení VSLA s mikrofinančními institucemi a bankami tak, aby ti nejchudší lidé Afriky měli přístup ke všem finančním službám, které jim pomohou k lepšímu životu.

Jak fungují spořící kooperativy?

Ženy jsou ohroženy chudobou víc než muži a VSLA jsou proto z 81 % tvořeny ženami obvykle v počtu 20–30 členek. Společně se v nich učí, jak efektivně ušetřit a investovat malé finanční obnosy. Členky ve spolku získávají základy finanční gramotnosti, povědomí o principech trhu a učí se řemeslům a pracím, po kterých je na trhu poptávka. VSLA ženám pomáhají stát se finančně nezávislými osobnostmi, které uživí sebe i své děti.

CARE poskytuje každému družstvu pokladničku, do které si jeho členky ukládají peníze. Do kooperativy vkládají počáteční kapitál většinou ve stejné výši. Sumy bývají z našeho pohledu velmi nízké – např. jeden dolar. Ale pokud se složí skupina 30 lidí, jejich kapitál činí 30 dolarů a to je již částka, se kterou mohou úspěšně operovat. Vždy se jedná o kolektivní rozhodnutí ohledně toho, která členka dostane půjčku na své drobné podnikání. A v případě, že se některá z členek dostane do krizové situace, může být kooperativou finančně podpořena. Vzájemná pomoc činí všechny členky skupiny silnější, finančně soběstačnější a sebevědomější.

Model spořících kooperativ má bezkonkurenční udržitelnost – 85 % skupin funguje dalších pět let i poté, co s nimi CARE přestane spolupracovat. Navíc byl model implementován více než 26 dalšími neziskovými organizacemi a několik vlád ho využilo v rámci svých vlastních rozvojových projektů. Model je tak využíván více než 15,2 milionu lidí na světě.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 177/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: