Skip to main content

CARE spolu se svými partnery do roku 2030 podpoří 200 milionů lidí z těch nejzranitelnějších a nejopomíjenějších komunit světa.

Představujeme vám hlavní cíle a priority z naší společné Vize CARE 2030:

1. Rovnost mezi ženami a muži

Do roku 2030 chce CARE pomoci 50 milionům lidí dosáhnout rovnoprávnosti, a to zejména formou eliminace násilí na základě pohlaví a umístěním většího počtu žen do školství a na vedoucí pozice, kde jejich názory budou vyslyšeny s respektem.

Rovnoprávnost je sama o sobě jedním z nejdůležitějších cílů naší organizaceCARE usiluje o svět, ve kterém mají všichni lidé bez ohledu na pohlaví stejné šance a podmínky k žití. Nelze potlačit chudobu, dokud nepotlačíme rozdíl sociální postavení mužů a žen

Diskriminace vůči ženám se navíc negativně promítá i do všech dalších oblastí, ve kterých se snažíme vytvořit změnu k lepšímu; globální rozvoj a bezpečnost, ekonomická výkonnost, zajištění dostatku potravin a pitné vody, ochrana zdraví, adaptace na klimatické změny, ochrana životního prostředí a celková stabilita společnosti. Právě proto musíme začít u posílení postavení žen a dívek ve společnosti.

2. Humanitární činnost

Do roku 2030 chce CARE poskytnout kvalitní lokalizovanou humanitární asistenci alespoň 50 milionům lidí, z nichž minimálně 10 % je postižených vážnou humanitární krizí.

V posledním desetiletí jsme byli svědky zvýšené potřeby humanitárních akcí v důsledku katastrof, vleklých válečných nepokojů a globální pandemie. Klimatické změny, nestabilní státy a šíření virů tuto potřebu do roku 2030 ještě prohloubí. CARE je organizace s dvojím posláním: poskytujeme život zachraňující humanitární asistenci a přizpůsobujeme naše bohaté rozvojové programy v křehkých a složitých kontextech tak, abychom podpořili osoby z nejvíce marginalizovaných a zranitelných skupin obyvatelstva.

Do roku 2030 CARE podpoří transformaci humanitárního sektoru tím, že do centra našich humanitárních akcí postaví rovnoprávnost žen a mužů, zajistí citlivé zásahy vedené komunitami s ohledem na interní konflikty, bude využívat tržní přístupy, které chrání důstojnost lidí, a bude budovat odolnost a sociální soudržnost prostřednictvím naší práce v komunitách před, během a po mimořádné události. Naše práce v hlavních humanitárních sektorech CARE  se bude vždy snažit přispívat jak k rovnosti žen a mužů, tak k okamžité humanitární pomoci.

3. Právo na dostatek jídla a přístup k čisté vodě

Do roku 2030 chce CARE pomoci naplnit právo na dostatek jídla a přístup k čisté vodě 75 milionům lidí, zejména ženám a dívkám.

Každý člověk má právo na dostatek jídla a na přístup k čisté, pitné voděCelý svět  teď produkuje dostatečné množství potravin, které by nasytilo nás všechny. Přesto jsou tu stále lidé, kteří trpí hladem. 

Organizace CARE usiluje o to, aby měl každý z nás přístup k pitné vodě a základním hygienickým službám. Vytváříme svět, ve kterém nebude nikdo podvyživený a hladový. Víme také, že v boji proti hladu musíme začít u podpory drobných podnikatelek – farmářek. Ženy v zemědělství jsou nejvíce přehlíženou a přitom klíčovou, rozhodující skupinou pro globální produkci potravin. Přesto stále nemají přístup ke stejným ekonomickým zdrojům, jako jejich mužské protějšky. Abychom porazili hlad, musíme nejdříve pomoci zemědělkyním dosáhnout stejných příležitostí, jako mají muži. 

4. Ekonomická spravedlnost pro ženy

Do roku 2030 bude mít 50 milionů žen rovnější přístup a kontrolu nad ekonomickými zdroji a příležitostmi.

Jsme přesvědčeni, že každý má právo na ekonomické zdroje a moc rozhodovat ve prospěch sebe, své rodiny a komunity. CARE si uvědomuje, že k tomu je zapotřebí, aby ženy měly stejný přístup k ekonomickým zdrojům, majetku a příležitostem a kontrolu nad nimi. Vyžaduje to také dlouhodobé změny společenských norem a ekonomických struktur.

5. Právo na ochranu zdraví a zdravotní péči

Do roku 2030 chce CARE pomoci prosadit právo na ochranu zdraví 75 milionům lidí a dalším 30 milionům žen a dívek pomůže získat plnou kontrolu nad svým intimním a reprodukčním zdravím.

Věříme, že každý má právo na život a zdraví a také právo na reprodukční sebeurčení. Zdravotní programy CARE vytvářejí prostřednictvím práce na osobní, společenské a strukturální úrovni podmínky, které všem jednotlivcům umožňují tato práva realizovat. Nedílnou součástí naší práce je role CARE v reakci na globální pandemie.

6. Spravedlnost v oblasti  klimatu

25 milionům chudých a marginalizovaných lidí, zejména ženám a dívkám, pomůžeme do roku 2030 posílit svou odolnost a adaptační schopnosti vůči dopadům změny klimatu.

Věříme, že každý má právo žít na zdravé planetě. Rozsah a naléhavost celosvětové klimatické krize vyžadují zvýšené úsilí CARE o prosazování klimatické spravedlnosti, aby se řešily genderově podmíněné důsledky klimatických změn a faktorů, které je způsobují. CARE ví, že změna klimatu prohlubuje existující nerovnosti; má nepřiměřený dopad na ženy a dívky kvůli rolím a úkolům, které jsou jim přidělovány, a diskriminaci, které čelí. V případě katastrofy je riziko úmrtí vyšší u žen a dětí než u mužů. Ženy jsou však také v první linii, pokud jde o boj proti změně klimatu, požadování spravedlnosti a přizpůsobování se jejím důsledkům.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 177/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.