Skip to main content
Podpora zen 1
Darujte dětem šanci na důstojnou budoucnost! Navštivte náš dárkový katalog ještě dnes.

 

Obchodní podmínky

 

CARE Česká republika, z.s., IČ 22694102, se sídlem Slezská 2033, 120 00 Praha 2, je provozovatelem veřejné sbírky a webových stránek www.care.cz/obchod (dále jen „Provozovatel“). 

Tato Pravidla prodeje (dále jen „Pravidla“) upravují vztahy mezi Provozovatelem a osobou, která má zájem přispět do veřejné sbírky (dále jen „Přispěvatel“) prostřednictvím objednávky uskutečněné na www.care.cz/obchod 

Potvrzením objednávky Přispěvatel potvrzuje seznámení se s Pravidly a souhlas s nimi.

Kontakt na zákaznickou podporu:

telefonní číslo: +420 222 312 805
email: care@care.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Veřejná sbírka 

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, veřejnou sbírku, oznámenou u Magistrátu hl. m. Prahy pod sp. zn. S-MHMP/1332181/2014. Účelem veřejné sbírky je získání peněžitých příspěvků na organizaci, spolupráci, podporu a realizaci pomáhajících, rozvojových a vzdělávacích projektů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci při katastrofách a při nouzových situací v ČR a zahraničí dle aktuálních potřeb (dále jen „Veřejná sbírka“). 

Příspěvek do Veřejné sbírky 

Uskutečněním objednávky na www.care.cz/obchod Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky, a to buď prostřednictvím dárkového certifikátu (dále jen „Certifikát“) nebo jiného předmětu, jehož cena (po odečtení poštovného) se rovná příspěvku do Veřejné sbírky.  

V případě Certifikátu má možnost si zvolit mezi těmito hlavními programy pomoci: aktuální krize, vzdělávání dětí, zemědělstvím k soběstačnosti, příležitosti a bezpečí žen, životy zachraňující pomoc. Výše příspěvku do Veřejné sbírky vždy odpovídá hodnotě vyznačené na zvoleném Certifikátu. 

Kromě Certifikátu má Přispěvatel možnost si na www.care.cz/obchod objednat i jiný předmět, jehož cena (po odečtení poštovného) se rovná příspěvku do Veřejné sbírky (dále jen „Předmět“). Zpravidla se jedná o výrobek, který symbolizuje jeden z hlavních programů pomoci: aktuální krize, vzdělávání dětí, zemědělstvím k soběstačnosti, příležitosti a bezpečí žen, životy zachraňující pomoc. Prostřednictvím objednávky Předmětu Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky. Výše příspěvku do Veřejné sbírky je u Předmětu zřetelně uvedena. 

Poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky se kromě těchto Pravidel řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k neobchodní povaze činnosti Provozovatele v rámci Veřejné sbírky se na vztah Přispěvatele a Provozovatele neuplatní zvláštní pravidla, která občanský zákoník stanoví pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě. 

Okamžikem potvrzení objednávky je mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky. Na základě této smlouvy má Přispěvatel povinnost poskytnout příspěvek do Veřejné sbírky. 

U Certifikátu odpovídá výše příspěvku automaticky hodnotě, která je na něm vyznačena. U Předmětu je výše příspěvku rovna ceně Předmětu po odečtení nákladů na poštovné, jejiž výše je zřetelně uvedena na www.care.cz/obchod.

Provozovatel má povinnost Přispěvateli zaslat objednaný Certifikát nebo Předmět a poskytnutý příspěvek využít za účelem Veřejné sbírky. Další práva a povinnosti Přispěvatele a Provozovatele stanoví Pravidla. 

 

 2. OBJEDNÁNÍ A DODACÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO CERTIFIKÁTU

Objednávka elektronického Certifikátu 

Při objednání elektronického Certifikátu na www.care.cz/obchod se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybraný Certifikát do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává přispěvatel s každou objednávkou automaticky. 

Přispěvatel může v případě objednání elektronického Certifikátu platit pouze pomocí platební karty nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem musí být částka na účtu Provozovatele identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky. 

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele.  

V návaznosti na úspěšnou platbu je vygenerován certifikát ve formátu PDF, který je uložen na serveru Provozovatele. Certifikát odchází co nejdříve po přijetí platby. Přispěvatel dostává e-mail s odkazem na Certifikát. 

Poplatky za elektronický Certifikát 

Poplatky za platbu odpovídají aktuálním ceníkům banky Přispěvatele. 

 

3. OBJEDNÁVKA A DODACÍ PODMÍNKY PŘEDMĚTU 

Objednávka předmětu, jehož cena (bez nákladů na poštovné) se rovná příspěvku do Veřejné sbírky 

Při objednání Předmětu na www.care.cz/obchod se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybraný Předmět do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. 

Po dokončení a zaplacení objednávky Přispěvatelem expeduje Provozovatel Předmět v nejbližším možném termínu. Přispěvatel v tomto případě obdrží Předmět zpravidla do 3–4 pracovních dnů od platby. V případě platby bankovním převodem expeduje Provozovatel Předmět v nejbližším možném termínu po připsání částky v ceně objednávky na účet provozovatele číslo 243 308 210/0300. Částka musí být na účtu identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky. Přispěvatel v tomto případě obdrží Předmět zpravidla do 3–4 pracovních dnů od připsání částky na účet. 

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. 

Platba a doručení Předmětu 

Balné a poštovné jeho zahrnuto v ceně předmětu. Poplatky za platbu odpovídají aktuálním ceníkům banky Přispěvatele.

 

4. POTVRZENÍ O DARU

Provozovatel zasílá Přispěvateli potvrzení o daru na začátku následujícího kalendářního roku automaticky poštou nebo e-mailem.  

Poskytnutí příspěvku do sbírky prostřednictvím koupě na www.care.cz/obchod umožňuje Přispěvateli odečíst si dar od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. U Certifikátu i předmětu odpovídá dar automaticky celé hodnotě uvedené při nákupu. 

Přispěvatel má možnost vyžádat si potvrzení o daru kdykoliv, pokud jednoznačně doloží svůj nákup prostřednictvím www.care.cz/obchod. V případě platby platební kartou se nákup považuje za doložený pouze v případě, kdy Přispěvatel vedle svých identifikačních údajů uvede číslo objednávky, které obdržel v potvrzujícím emailu k dané objednávce. 

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:  

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu): 

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě. 

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu): 

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. 

CARE Česká republika, z. s. má nárok na osvobození bezúplatných příjmů (darů) od daně z příjmů (dříve daně darovací). Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

5. REKLAMACE

Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Vzhledem k charakteru Veřejné sbírky se na prodej prostřednictvím www.care.cz/obchod nevztahují záruční a další podmínky stanovené ve zvláštních ustanoveních občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě. 

Provozovatel vyřizuje reklamace týkající se druhu nebo počtu zaslaných Certifikátů, jejich provedení nebo jejich nezaslání.  

V případě nedoručení elektronického Certifikátu z důvodu chybně zadané elektronické adresy může Přispěvatel požádat o zaslání na adresu novou a Provozovatel se mu pokusí vyhovět a zaslat email znovu. Chyby v textu zadaném Přispěvatelem reklamovat nelze. Pokud obdarovaný k určenému času elektronický certifikát neobdrží, může Přispěvatel požádat Provozovatele o opětovné zaslání. 

V případě, že Předmět nese známky poškození, ke kterému došlo v průběhu přepravy, Přispěvatel má právo požadovat odstoupení od smlouvy o příspěvku do Veřejné sbírky a na vrácení jím zaplacené částky či výměnou kus za kus. Konkrétní způsob reklamace bude řešen vzájemnou dohodu Přispěvatele a Provozovatele.  

V případě reklamace je Přispěvatel povinen informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu: care@care.cz. V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky. Pokud jde o elektronický Certifikát, jsou těmito údaji kromě identifikačních údajů Přispěvatele též datum objednávky a číslo objednávky, které Přispěvatel obdržel v potvrzujícím emailu. 

 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Provozovatel nakládá s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Přispěvatelem Provozovateli v průběhu přispívání do Veřejné sbírky prostřednictvím objednávky na www.care.cz/obchod jsou důvěrné. 

Přispěvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky. 

Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR. 

Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností Provozovatele a na oprávněném zájmu Provozovatele. 

Kompletní informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde: 

https://care.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách www.care.cz/obchod  

Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i Provozovatele jsou závazná Pravidla ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky. 

 

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: