Skip to main content

CARE Česká republika spouští nový projekt zaměřený na zvýšení povědomí o tom, jak klimatické změny zhoršují nerovnosti žen a dívek. Tento projekt, realizovaný s podporou České rozvojové agentury, usiluje o informování veřejnosti o tom, jak jsou ženy neúměrně postihovány klimatickými změnami, a o důležitosti jejich aktivního zapojení do hledání řešení. 

Klimatická změna je nejen environmentální problém, ale také závažná sociální otázka. Její dopady nejsou rovnoměrné a často prohlubují existující nerovnosti. Ženy a dívky, zejména v rozvojových zemích, čelí větším výzvám a rizikům, a to jak z hlediska zdravotního, tak ekonomického a sociálního. 

„Naším cílem je osvětlit, jak klimatické změny ovlivňují životy žen a dívek a jak můžeme společně čelit těmto výzvám,“ vysvětluje Katarína Král, Fundrasingová a marketingová ředitelka CARE Česká republika. „Chceme ukázat, že i když jsou ženy mezi nejvíce zasaženými, jsou také klíčem k mnoha řešením.“ 

Příklady diskriminace způsobené klimatickými změnami: 

  1. Zvyšující se genderově podmíněné násilí: Ve Rwandě, díky podpoře centra CARE, ženy jako Valentina získávají podporu a poradenství ohledně genderově podmíněného násilí. Výzkum CARE v Somálsku ukázal, že klimatické změny, které vedou k nedostatku zdrojů, nutí dívky opouštět školu, což je vystavuje riziku praktik, jako jsou předčasné sňatky a mrzačení ženských pohlavních orgánů.
  1. Ohrožení zdrojů obživy: V Zambii jsou ženy jako Vinia závislé na zemědělství, které je extrémně citlivé na změny klimatu. Klesající úroda způsobená nepředvídatelnými změnami počasí ohrožuje potravinovou jistotu jejich komunit. Projekt „Climate Heroines“ podporuje ženy v adaptaci na tyto změny prostřednictvím školení v udržitelných zemědělských technikách.
  1. Vysídlování kvůli klimatickým změnám: Ženy a děti, jako ty ze Somálska, jsou nuceny opustit své domovy kvůli dlouhotrvajícím suchům. Během jejich strastiplných cest za bezpečím čelí mnoha nebezpečím a ztrátám, což zdůrazňuje potřebu genderově citlivých přístupů k řešení klimatického vysídlování.

 Více příkladu si přečtete zde

Podpora a cíle projektu 

Tento nový projekt CARE Česká republika, spolufinancovaný Českou rozvojovou agenturou, se zaměří na zvyšování povědomí a osvětových aktivit, které upozorní na dopady klimatických změn na ženy a dívky. Cílem je informovat širokou veřejnost a zvyšovat povědomí o nutnosti genderově spravedlivých klimatických řešení. 

Projekt se inspiruje aktivitami CARE po celém světě, jako na příklad: 

  • Komunitní dialogy a workshopy: Podpora místních komunitních iniciativ a seminářů zaměřených na genderovou rovnost v kontextu klimatických změn. Tyto aktivity pomohou ženám a dívkám získat znalosti a dovednosti potřebné k adaptaci na nové klimatické podmínky. 
  • Podpora zapojení žen do rozhodovacích procesů: Prosazování rovnoprávného zastoupení žen ve všech jednáních a rozhodovacích procesech týkajících se klimatické politiky. Zajistit, aby hlasy žen byly slyšet a respektovány. 
  • Podpora většího zastoupení žen: Podpora rovnoprávného zastoupení žen v jednáních a rozhodování týkajících se klimatických politik. 

Více informací o projektu a možnostech podpory naleznete na webových stránkách tohoto projektu.

 Tento projekt vznikl za podpory České rozvojové agentury.

Chci zjistit více a podpořit tento projekt