Skip to main content

3. června 2024 

Na Světovém zdravotnickém shromáždění CARE zahájila šestiletou iniciativu She Heals the World (Ona léčí svět), jejímž cílem je řešit problémy, kterým čelí komunitní zdravotnice a zdravotníci v první linii při poskytování péče ve svých komunitách. Jde například o zdravotní sestry, porodní asistentky, venkovské lékaře a lékařky či asistenty, kteří působí tam, kde je to nejvíce potřeba, hlavně ve špatně dostupných odlehlých rurálních oblastech. Zároveň je její snahou posílit hlas žen ve vedoucích zdravotnických pozicích, což povede k pozitivnímu dopadu na zdravotnické systémy po celém světě. 

CARE plánuje spolupráci s vládami, místními partnery, poskytovateli finančních prostředků a dalšími klíčovými aktéry, aby zajistila, že 1,2 milionu zdravotnic a zdravotníků bude dostatečně vyškoleno, vybaveno a zaplaceno za svou práci, která zachraňuje životy. Tím se zvýší rovný přístup ke zdravotní péči na celém světě. 

„Zdravotnický personál v první linii – z nichž 70 % na celém světě tvoří ženy – je klíčem k zajištění toho, aby se komunitám dostalo základních zdravotnických služeb. Práce těchto pracovnic a pracovníků ale příliš často zůstává nedoceněná,“ uvedla Michelle Nunn, prezidentka a generální ředitelka organizace CARE. „Naléhavě potřebujeme větší podporu a investice, abychom zajistili, že budou moci efektivně a bezpečně pokračovat ve své práci, která zachraňuje životy, a rozšířit ji po celém světě.“ 

Zdravotnice a zdravotníci pomáhají nejzranitelnějším skupinám, přináší jim zdravotní osvětu, koordinují péči, poskytují zdravotnické potřeby a pomáhají pacientům převzít odpovědnost za jejich vlastní zdraví. Často se však setkávají s překážkami, jako je velká pracovní zátěž, nízký plat, nedostatečné vyškolení a omezené zdroje, což vede k nebezpečným pracovním podmínkám i vyhoření. 

Iniciativa She Heals the World vyzývá k naléhavým opatřením ve třech klíčových oblastech: 

Financování: Vlády a dárci jsou vyzýváni, aby investovali a podporovali tyto zdravotnice a zdravotníky, měli snahu o rozšíření a zpřístupnění péče v obtížně dostupných komunitách a zabývali se tématy týkajícími se odolné a genderově citlivé zdravotnické služby. 

Realizace: Je třeba zavést opatření k zajištění odpovědnosti za plnění klíčových závazků na úrovni jednotlivých zemí. 

Integrace: Komunitní zdravotnice a zdravotníci musí být plně uznáni jako součást zdravotnického systému a začleněni do globálních politických rozhovorů a rozhodovacích procesů. 

Při plnění těchto cílů se CARE snaží zajistit, aby byly zejména ženy ve zdravotnictví posíleny, doceněny a upřednostněny jako klíčové aktérky pro tvorbu odolných, spravedlivých a udržitelných zdravotnických systémů. A to v souladu s cílem udržitelného rozvoje OSN č. 3, který je zaměřen na zajištění zdravého života a podporu blahobytu lidí všech věkových kategorií. 

Posílení postavení žen a dívek je ústředním cílem poslání CARE. Iniciativa She Heals the World je jedním z mnoha kroků k tomu, aby mohly ženy a dívky sebevědomě vést a měly přístup k rovným právům a příležitostem. 

V případě dotazů se obracejte na: usa.media@care.org

Podpořte zdravotnice nákupem certifikátů v našem e-shopu.
Děkujeme.