Skip to main content

Ze zkušenosti víme, že když ženy vydělávají, mají z toho prospěch všichni. Když mají ženy možnost převzít kontrolu nad svými životy a postavit se společenským a genderovým stereotypům, rodiny a celé komunity se vymaní z chudoby.

 

Komunitní spořitelní a úvěrové spolky (Village Savings and Loan Associations, VSLA) jsou základním programovým přístupem CARE již od roku 1991. Od té doby CARE pomohla více než 13,7 milionu lidí vstoupit do těchto spořitelních skupin, z nichž většinu tvoří ženy. Ve své podstatě jsou VSLA jednoduchým, ale účinným nástrojem na podporu ekonomického posílení žen a budování sociální solidarity. Tyto spořitelní spolky jsou samosprávné skupiny 15-25 osob, které se pravidelně scházejí, aby spořily své peníze v bezpečném prostoru, získaly přístup k malým půjčkám, získaly nouzové pojištění a kolektivně se zapojily do různých sociálních akcí. VSLA poskytují členům, zejména ženám a dívkám, platformu pro spoření a investování malých částek peněz na rozvoj podnikání a podporu živobytí a domácností. Různá školení prostřednictvím VSLA také poskytují ženám a dívkám důležité finanční dovednosti, které jim umožní prozkoumat svůj ekonomický potenciál, a zlepšují jejich měkké dovednosti v oblasti komunikace, vedení atd. Ekonomicky posílené členky VSLA mají větší sebedůvěru, optimismus a aspirace a s větší pravděpodobností zastávají vedoucí pozice a aktivně se zapojují do místního rozhodovacího prostoru. Přínosy realizace tohoto přístupu časem sahají daleko za hranice ekonomického posílení žen a jejich finančního začlenění. Model VSLA pomáhá budovat sociální solidaritu a řešit problémy, jako je potravinová bezpečnost, přístup ke vzdělání, genderově podmíněné násilí a reakce na konflikty a mimořádné události.

Naše zkušenosti z posledních dvou let ukázaly pozoruhodnou odolnost a sílu kolektivu v reakci VSLA na COVID-19. Iniciativa Women (in VSLAs) Respond, byla realizována v rámci COVID-19, s cílem lépe porozumět dopadu, činnostem VSLAs s cílem zapojit hlasy žen a dívek do místních, národních a globálních opatření v oblasti reakce na COVID-19 a obnovy. Během pandemie byly ženy nadměrně zasaženy jejími nepříznivými důsledky, jelikož došlo k nárůstu pečovatelských povinností, domácích prací a genderově podmíněného násilí. I přes mnohostranné problémy, kterým členky a členové VSLA čelili, však údaje jasně ukázaly větší odolnost žen ve VSLA ve srovnání s nečleny.  Na pozadí četných omezení skupiny VSLA stále nacházely způsoby, jak udržet své aktivity v chodu, a nadále byly velkým zdrojem podpory, nabízejícím solidaritu a vzájemnou pomoc svým členům a komunitám.

Ze svědectví členek, členů a partnerů, jakož i z údajů a výzkumu je zřejmé, že VSLA, integrované s genderově transformativními přístupy, jsou pozoruhodným nástrojem rozvoje a transformace a katalyzátorem individuálního i kolektivního pokroku. Proto je cílem strategie CARE pro rozšiřování VSLA do roku 2030 oslovit 65 milionů lidí, včetně 50 milionů žen a dívek, a to prostřednictvím spolupráce s vládami, partnery ze soukromého sektoru, aktéry občanské společnosti a především samotnými ženami a dívkami. A to je také důvod, proč CARE věří, že je zásadní, aby VSLA byly podporovány národními vládami, stejně jako místními, národními a globálními aktéry rozvoje, včetně klíčových dárců, jako je Evropská unie a členské státy včetně České republiky, aby bylo zajištěno, že ženy a marginalizované komunity mohou dosáhnout svého plného ekonomického a sociálního potenciálu.

SEE THE ENGLISH VERSION OF THE ARTICLE HERE

Tato aktivita je zrealizována v rámci předsednického projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project”, který je financovaný Evropskou unií a realizovaný platformou CONCORD Sweden, národní platformou francouzských NNO pro mezinárodní solidaritu (Coordination SUD), Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Evropskou konfederací NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (CONCORD).”

Obsah tohoto materiálu nevyjadřuje názory dárců a nezakládá žádnou odpovědnost na jejich straně.

“The project “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project” is funded by the European Union and implemented by CONCORD Sweden; the national coordination platform of French NGOs for international solidarity (Coordination SUD); the Czech Forum for Development Cooperation (FoRS); and the European NGO confederation for relief and development (CONCORD).”

‘This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of CARE Czech Republic and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.’