Skip to main content

Doba trvání: 1. 1. 2018 – 2020

SITUACE V REGIONU

Etiopie čelí vážným klimatickým změnám, které ovlivňují životy mnoha lidí. Jedná se zejména o nenadálé výkyvy počasí, stále častější přírodní katastrofy a intenzivnější průběh střídajících se období – prudší deště a delší sucha. Velká část obyvatel oblasti Borana Zone v Etiopii se zabývá pastevectvím jako zdrojem obživy. Pastevci a celé jejich rodiny jsou zcela závislé na nestálých přírodních podmínkách. V kombinaci se zhoršováním životního prostředí, populačním růstem a změnou klimatu patří pastevci mezi vůbec nejohroženější skupiny obyvatel v Etiopii. V posledních letech byla oblast Borana Zone opakovaně postihována dlouhotrvajícími zničujícími suchy. Nevyhnutelným důsledkem je zvýšená chudoba a potravinová nedostatečnost.

 

CÍLE PROJEKTU

Aktivity projektu „Zvýšení odolnosti vůči katastrofám v Borana Zone, Etiopie“ navazují na tříletý projekt podpořený z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, za přispění dárců CARE Česká republika. Cílem projektu je zvýšit kapacitu místních komunit a samospráv tak, aby byly tyto komunity odolnější vůči přírodním katastrofám.

 

JAK POMÁHÁME

CARE podporuje lepší porozumění procesům zaměřeným na snižování rizika katastrof (Disaster Risk Reduction) prostřednictvím komplexní práce s komunitou, místními organizacemi i významnými aktéry, zástupci samospráv a zástupci vlády na národní úrovni. Projekt se zaměřuje na identifikaci bariér připravenosti, systémové chyby, možnosti posilování existujícího systému včasného varování, a na potřeby orgánů, které za nastavení funkčních systémů zodpovídají.

ZAPOJUJEME VŠECHNY AKTÉRY

Díky projektu dochází ke sdílení informací mezi všemi aktéry, probíhají školení managementu připravenosti na přírodní katastrofy (PSP), mapování hazardních faktorů a rizik pro konkrétní komunity. Zasazujeme se o efektivní nastavení konkrétních procesů a metodik. Naším cílem je s použitím nových a inovativních technik dosáhnout změn v přetrvávajícím nedokonalém nastavení, a lépe tak cílové komunity připravit na nenadálé katastrofy.

Díky tomu, že je do projektu zapojeno množství aktérů – od místních komunit po zástupce vládních institucí, je prostor na změnu a zdokonalování systému otevřen, dosah projektu tím může být efektivní a udržitelný.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Psali jsme o něm také ve Finančním magazínu.

Přečtěte si více o zlepšující se schopnosti etiopských komunit přizpůsobit se extrémnímu nebo příběh Amreh, která jako jedna z milionu lidí v Etiopii, byla v roce 2018 nucena opustit svůj domov.

Dalšími zeměmi, které CARE podporuje v boji s následky sucha, jsou například Čad Niger.