Skip to main content

Doba trvání: 1.11.2021 – 30.10.2022

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

Mali v současně době prochází těžkou politickou, bezpečnostní a humanitární krizí, kterou komplikuje omezený přístup ke zdravotní péči. Na africkém kontinentu je nejvyšší mateřská úmrtnost na světě. Mali není výjimkou: i přes zvýšenou pozornost věnovanou péči o matku a dítě s sebou nesou těhotenství a porody velmi vysoká rizika. Mateřská úmrtnost v Mali u žen ve věku 15-49 let činí 0,7 úmrtí na 1 000 žen. Proto je naléhavě zapotřebí zlepšit přístup těchto žen ke zdravotní péči a posílit kapacity zdravotnických pracovníků. Dalšími faktory, které celou situaci zhoršují, jsou mimo jiné zvyšující se počet porodů s komplikacemi a s nimi spojená úmrtí matek i dětí a rozšířená zvyklost mrzačení a řezání ženských pohlavních orgánů (anglicky female genital mutilation/cutting, FGM/C). V Mali byla většina žen, které podstoupily FGM/C, obřezána před dosažením věku patnácti let (94 %). Hlavním důvodem, proč mají tyto praktiky vSégou stále své místo, je hluboce zakořeněný tradicionalistický způsob života a silné lpění na zvykových praktikách. Proto většinu těchto zákroků provádějí tradiční léčitelé, nikoli profesionální zdravotnický personál. Osvěta v oblasti mrzačení ženských pohlavních orgánů musí být zaměřena zejména na mládež. 

 

JAK POMÁHÁME

Za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky pomáháme v oblasti Ségou, kde chceme dosáhnout dvou hlavních cílů. Zaprvé, zlepšujeme zdravotnické infrastruktury a přístup ke zdravotní péči pro těhotné ženy, ženy v produktivním věku (15 až 49 let) a novorozence prostřednictvím nákupu zdravotnického vybavení a budování kapacit zdravotníků. Zadruhé, zvyšujeme povědomí o této problematice FGM/C u mladistvých (dívky a chlapci ve věku 10-15 let) prostřednictvím fotbalových zápasů. 

 

KONKRÉTNÍ POMOC V ČÍSLECH

  • zlepšíme přístup ke zdravotní péči pro více než 4 000 žen v produktivním věku 
  • zvýšíme povědomí na téma ženské obřízky a z nich plynoucích škodlivých dopadech u 1 100 mladistvých (10-15 let) 
  • vybavíme 10 zdravotnických středisek technickým vybavením a spotřebním materiálem 
  • zaškolíme alespoň 10 zdravotníků na téma urgentní porodnické a novorozenecké péče (anglicky, Emergency Obstetric and Newborn Care, EONC) 
  • zaškolíme alespoň 10 komunitních facilitátorů v oblasti komunitního dialogu o EONC
  • uspořádáme 10 fotbalových zápasů, které budou představovat osvětové nástroje ohledně FGM/C